Zriaďovateľ

Zriaďovateľom Trnavského materského centra je nezisková organizácia Záujmové združenie Rodina. Založila ho ako svoju prvú prevádzku (vznik v roku 2000). Trnavské materské centum začalo svoju činnosť slávnostným otvorením v máji roku 2000.

Názov organizácie:
ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE RODINA

Právna forma:
Občianske združenie
Podľa zákona č. 83/ 1990 Zb. o združovaní občanov

Adresa:
Okružná 20, 917 01 Trnava

Registrácia vykonaná:
Dňa 26. 05. 2000 pod číslom spisu
VVS/1 – 900/90 – 16924 – 1
Schválené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Zmenené dňa 29. 10. 2004

IČO: 360 93 173
Predsedníčka správnej rady:
PhDr. Andrea Tóthová

Telefón: 033/55 014 89

Mobil: 0918 498 946

Číslo účtu: SK63 0200 0000 0014 2132 8658

Miesto peňažného ústavu:

Všeobecná úverová banka a. s.
Dolné bašty 2,
917 68 Trnava
zzr

Ciele združenia: Cieľom Záujmového združenia Rodina (ďalej len ZZR) je podpora zdravého fungovania rodiny, zlepšenie spoločenského postavenia členov rodín, najmä tých, ktorí sa dostávajú do izolácie (matky na materskej dovolenke, týrané ženy a deti, telesne postihnutí, starí rodičia). Hlavné aktivity združenia sú založené na princípe pomoci – svojpomocou. Združenie nebude vyvíjať činnosť, ktorá prináleží politickým stranám, hnutiam, cirkvám, alebo náboženským spoločnostiam.

Oblasti činnosti:

 • Realizácia verejnoprospešných projektov
 • Propagovanie materských centier na Slovensku
 • Založenie a prevádzkovanie materského centra v Trnave pod názvom Trnavské materské centrum, ktoré vytvorí rodičom a deťom priestor pre nadväzovanie vzťahov, výmenu skúseností, vzájomnú pomoc a podporu
 • Prevádzkovanie denného stacionára pre dôchodcov
 • Besedy s odborníkmi – psychológ, sociológ...
 • Starostlivosť o dieťa rodiča, ktorí ho nemá komu zveriť na krátky čas
 • Organizovanie búrz detských potrieb
 • Pomáhať pri ochrane práv a zlepšení situácie jednotlivých členov rodiny (týraných žien, detí, starších členov rodiny) najmä poradenstvom, informačnou a vzdelávacou činnosťou
 • Vytvárať prostredie pre činnosť svojpomocných skupín (podporná skupina dojčiacich matiek, skupina rodičov s postihnutými deťmi...)
 • Ochrana a podpora zdravia a vzdelávania organizovaním kurzov, prednášok, cvičení a pod. (psychoprofylaktická príprava na pôrod, cvičenie tehotných žien, cvičenie matiek s deťmi, pravidelné prednášky s lekárom, psychológom, pedagógom..., jazykové, rekvalifikačné kurzy, pamäťové tréningy pre starších...)
 • Poskytovanie sociálnych služieb, poradenstva a pomoci
 • Členky združenia si môžu navzájom ponúkať rôzne menšie služby vychádzajúce z ich profesie (kaderníčka, krajčírka, kuchárka...)
 • Iné aktivity, ktoré sú v súlade s cieľom združenia
© trnavskemc.sk 2009  |  Created by: Marek